Όροι Συμμετοχής

1. Προοίμιο

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «BAUSCH HEALTH ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με έδρα τα Βριλήσσια Αττικής (Λεωφ. Πεντέλης 53, Βριλήσσια 152 35) (εφεξής η «BauschHealth» ή η «Διοργανώτρια»), προκηρύσσει την έναρξη διαγωνισμού με τίτλο “Ultra διαγωνισμός”), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω του ιστοτόπου www.despioaneta.gr (εφεξής η «Προωθητική Ενέργεια»). Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΦΙΟΥΖ ΜΠIΜΠIΝΤIΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, οδός Μαρίνου Αντύπα, αριθμός 41-45 (εφεξής ο «Τεχνικός Ανάδοχος») αναλαμβάνει την τεχνική υλοποίηση και εκτέλεση της Προωθητικής Ενέργειας για λογαριασμό της Διοργανώτριας.

2. Περιγραφή Προωθητικής Ενέργειας

Οι Επισκέπτες του ιστοτόπου του εμπορικού σήματος B+L ULTRA στο www.despioaneta.gr καλούνται να συμμετέχουν στην Προωθητική Ενέργεια, απαντώντας σε επτά (7) ερωτήσεις. Στο τέλος του ερωτηματολογίου, καλούνται να συμπληρώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο προκειμένου και να επιλέξει το οπτικό κατάστημα που τον εξυπηρετεί για να συμμετάσχουν στην κλήρωση.

3. Δικαίωμα Εγγραφής & Αποκλεισμός Συμμετεχόντων

Δικαίωμα εγγραφής στην Προωθητική Ενέργεια έχουν όσοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 ετών. Από την Προωθητική Ενέργεια αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία της Διοργανώτριας και του Τεχνικού Ανάδοχου, (β) οι συγγενείς (α΄ και β΄ βαθμού) και οι σύζυγοι με τους ανωτέρω υπό (α). Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στη Προωθητική Ενέργεια κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

4. Διάρκεια Προωθητικής Ενέργειας

Ως διάρκεια διεξαγωγής της Προωθητικής Ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 11 Μαρτίου 2024, ώρα 12:00, έως και τις 8 Απριλίου 2024, ώρα 21:00

5. Δώρα

- Ένα (1) ταξίδι στο Λονδίνο για δύο (2) άτομα με καλυμμένα τα αεροπορικά εισιτήρια, τη διαμονή και την είσοδο στο London Eye για τρεις (3) μέρες. Το δώρο μπορεί να εξαργυρωθεί μέχρι το τέλος του 2024, κατόπιν διαθεσιμότητας.

- Εκατόν εβδομήνα (170) διπλά πακέτα φακών επαφής Bausch+Lomb επιλογής των νικητών για 3 μήνες.

 

6. Ανάδειξη νικητών

Μεταξύ των συμμετεχόντων στην Ενέργεια που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τα βήματα που βρίσκονται στην παράγραφο 2 και 3, θα αναδειχθούν με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης 170) νικητές και εκατό εβδομήντα (170) επιλαχόντες. Ένας νικητής κερδίζει από ένα (1) ταξίδι στον Λονδίνο με καλυμμένα τα αεροπορικά εισιτήρια, τη διαμονή και την είσοδο στο London Eye για τρεις (3) μέρες και από ένα (1)διπλό πακέτο φακών επαφής της επιλογής του και εκατό εξήντα εννιά (169) νικητές κερδίζουν από ένα (1) διπλό πακέτο φακών επαφής της επιλογής τους. Η σχετική ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10 Απριλίου 2024 ώρα 15:00 στα γραφεία του τεχνικού αναδόχου.  Οι νικητές θα λάβουν ενημερωτικό e-mail από info@fusebbdo.gr, προκειμένου να αποστείλουν μέσω email, τα στοιχεία τους για την διαδικασία παραλαβής των δώρων.

Ο 1ος νικητής του ταξιδιού στο Λονδίνο θα παραλάβει μέσω courier το voucher του, αφού προηγηθεί επικοινωνία μαζί του.

Και οι 170 νικητές θα παραλάβουν τα πακέτα φακών επαφής της επιλογής τους για 3 μήνες από τα συνεργαζόμενα οπτικά καταστήματα που έχουν επιλέξει στη φόρμα συμμετοχής. Η διάρκεια ισχύος για να μπορέσουν να παραλάβουν τα πακέτα φακών επαφής είναι μέχρι 31/7/2024.

 

7. Προσωπικά Δεδομένα

Πληροφορίες για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και την τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας, που απορρέουν από τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων μπορείτε να βρείτε παρακάτω (όρος 11) στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

8. Ευθύνη Διοργανώτριας

Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αιτία μη παραλαβής του Δώρου από τον νικητή εντός της ορισθείσας προθεσμίας. Σε περίπτωση, που οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω προθεσμιών παρέλθει άπρακτη η Διοργανώτρια δύναται να διαθέσει ή να μην διαθέσει το Δώρο κατά την κρίση της, αφού όμως έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στους συμμετέχοντες. Σε περίπτωση, κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο ο/η νικητής/τρια ή δεν αποκριθεί ή δεν συμμορφώνεται με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, το δικαίωμά της περί παραλαβής παύει να υφίσταται, καθώς συνομολογείται ότι έχει παραιτηθεί από αυτό. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της, όπως – ενδεικτικά – λόγους ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη ή υπερφόρτωση ή διακοπή δικτύου, καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη της απάντησης στη Προωθητική Ενέργεια.

9. Προβολή - Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε γεγονότος σχετικού με τη Προωθητική Ενέργεια, ενδεικτικά της παραλαβής των Δώρων.

10. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την προκήρυξη της Προωθητικής Ενέργειας, ή να μεταβάλει μονομερώς κατά τη διακριτική της ευχέρεια τους όρους της Προωθητικής Ενέργειας, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά της, να αλλάξει τα Δώρα ή να ματαιώσει ή αναβάλει τη Προωθητική Ενέργεια με προηγούμενη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Προωθητικής Ενέργειας και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

11. Αποδοχή των όρων Προωθητικής Ενέργειας – Τεκμήριο -Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία

Με τη συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια τεκμαίρεται ότι κάθε συμμετέχων έχει διαβάσει τους παρόντες όρους συμμετοχής, αλλά και την κάτωθι Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (η «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων»), τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων, καθώς και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και συνεπάγεται παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια επιλύεται από τα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας.

12. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Διοργανώτρια αντιλαμβάνεται ότι η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική και δεσμεύεται να δείχνει σεβασμό στην ιδιωτικότητά σας και να διασφαλίζει την ασφάλεια και ακεραιότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρουσιάζει πώς η Διοργανώτρια χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τα μέτρα, που έχει λάβει για την προστασία και την ασφαλή διατήρηση των δεδομένων αυτών. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά τα προσωπικά δεδομένα, που συλλέγουμε κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σας στην Προωθητική Ενέργεια, καθώς και στην περίπτωση που αλληλεπιδράτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μαζί μας, μεταξύ άλλων επικοινωνώντας μαζί μας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ποιος επεξεργάζεται τα προσωπικά μου δεδομένα

Κάθε προσωπικό δεδομένο, που μας παρέχετε κατά τη συμμετοχή σας στην Προωθητική Ενέργεια, το επεξεργάζεται ο Τεχνικός Ανάδοχος, υπό την ιδιότητά του ως εκτελών την επεξεργασία στο όνομα και για λογαριασμό της Διοργανώτριας.

Όσον αφορά στον 1ον νικητή, τα προσωπικά δεδομένα του θα γνωστοποιηθούν στην Διοργανώτρια και με το ταξιδιωτικό πρακτορείο AFEA Travel SA.

Όσον αφορά και στους 170 νικητές, τα προσωπικά δεδομένα τους θα γνωστοποιηθούν στην Διοργανώτρια και στο εκάστοτε οπτικό κατάστημα της επιλογής των νικητών που έχουν δηλώσει στη φόρμα εγγραφής.  

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Συλλέγουμε και αποθηκεύουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά για τους σκοπούς της συμμετοχής σας στην Προωθητική Ενέργεια, καθώς και για σκοπούς εμπορικής επικοινωνίας, εμπορικής προώθησης και διαφήμισης των προϊόντων της Διοργανώτριας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και οποιωνδήποτε άλλων κατάλληλων διαύλων επικοινωνίας. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και αποθηκεύουμε περιλαμβάνουν:

 • Το ονοματεπώνυμο, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και το τηλέφωνο, που μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας στη Προωθητική Ενέργεια μέσω της ειδικής φόρμας εγγραφής.
 • Τεχνικές πληροφορίες συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης Πρωτοκόλλου του Διαδικτύου (IP), που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του υπολογιστή σας στο διαδίκτυο ή των πληροφοριών σύνδεσης, του τύπου και της έκδοσης του προγράμματος περιήγησης, της ρύθμισης ζώνης ώρας, των τύπων και των εκδόσεων του προγράμματος περιήγησης, του λειτουργικού συστήματος και της πλατφόρμας.
 • Λεπτομέρειες σχετικά με κάθε συμπληρωματική ερώτηση ή απορία, που μπορεί να έχετε σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια και την υποβάλλετε μέσω της σελίδας μαςστο Facebookή στο email info.gr@bausch.com

Πηγές προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν παρέχονται απευθείας από εσάς.

Νομικές Βάσεις Επεξεργασίας

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν αποκλειστικά με σκοπό:

 • Να καταστεί εφικτή η συμμετοχή σας στην Προωθητική Ενέργεια.
 • Να προλαμβάνουμε, να εντοπίζουμε και να διερευνούμε περιπτώσεις απάτης, καταχρηστικότητας ή άλλων παρανόμων δραστηριοτήτων και πιθανών παραβιάσεων των Όρων της Προωθητικής Ενέργειας. Μπορούμε να έχουμε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσουμε ορισμένες πληροφορίες για την πρόληψη απάτης, όπως απαιτείται από τις εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και βέλτιστες πρακτικές, ανά πάσα στιγμή. Εάν παρέχονται ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες και εντοπιστεί ή υπάρχει υπόνοια απάτης, ενδέχεται να διαβιβαστούν λεπτομέρειες σε υπηρεσίες πρόληψης της απάτης και σε άλλους οργανισμούς και μπορεί να καταγραφούν από εμάς ή εκείνους.
 • Να ασκούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας και να τηρούμε κάθε νόμιμη υποχρέωση την οποία έχουμε, όπως για παράδειγμα, να απαντούμε σε ερωτήματα δημοσίων και διοικητικών αρχών συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων, αστυνομικών αρχών, ρυθμιστικών αρχών, οι οποίες ενδεχομένως έχουν εκ του νόμου δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.

Σε περίπτωση ερωτήσεων αναφορικά με τις νομικές βάσεις, στις οποίες βασιζόμαστε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που αναφέρονται στην ενότητα «Επικοινωνία» παρακάτω.

Δημοσίευση των πληροφοριών σας

H Bausch Health χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του Τεχνικού Αναδόχου, ο οποίος υπό την ιδιότητά του ως εκτελών την επεξεργασία έχει αναλάβει τη διεξαγωγή της Προωθητικής Ενέργειας για λογαριασμό μας. Ο Τεχνικός Ανάδοχος έχει και αυτός προβεί σε συμβατικές δεσμεύσεις και παρέχει επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων να πληροί τις απαιτήσεις των οικείων νομοθετικών διατάξεων. Η δε επεξεργασία λαμβάνει χώρα κατόπιν καταγεγραμμένων εντολών της Διοργανώτριας, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και με όλους τους εφαρμοστέους νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Για πόσο καιρό αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα, που διατηρούμε για εσάς  θα διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο, ώστε να σας παρέχουμε τα ζητούμενα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις πληροφορίες ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, όπως ορίζεται στην ενότητα με τον τίτλο «Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε» παραπάνω.

Για παράδειγμα, μπορούμε να διατηρήσουμε ορισμένες λεπτομέρειες συναλλαγής και αλληλογραφίας έως ότου λήξει η προθεσμία για τυχόν αξιώσεις, οι οποίες απορρέουν από τη συναλλαγή ή προκειμένου να συμμορφωθούμε με κανονιστικές απαιτήσεις σχετικά με τη διατήρηση προσωπικών δεδομένων.

Διαβιβάσεις εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»)

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν εκτός του ΕΟΧ ή μπορεί να υπάρχει πρόσβαση σε αυτά εκτός του ΕΟΧ για τους σκοπούς της Προωθητικής Ενέργειας. Σε περίπτωση που διαβιβάσουμε δεδομένα προς (ή επιτρέψουμε την πρόσβαση σε δεδομένα) από χώρες εκτός ΕΟΧ, θα διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα προστατευτούν καταλλήλως και δεόντως. Στο μέτρο που αποτελεί υποχρέωσή μας, θα διασφαλίσουμε ότι όλες οι διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων εκτός ΕΟΧ θα γίνονται με έγκυρη νόμιμη βάση. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τη χρήση συμφωνιών διαβίβασης προσωπικών δεδομένων επί τη βάσει τυποποιημένων συμβατικών ρητρών εγκεκριμένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή άλλων κατάλληλων νομικών μηχανισμών.

Τι κάνουμε για την προστασία προσωπικών δεδομένων;

Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Όλες οι πληροφορίες, που μας παρέχετε αποθηκεύονται στους ασφαλείς διακομιστές μας. Δυστυχώς, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Παρόλο, που θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό, για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, που μεταδίδονται στις ιστοσελίδες μας - οποιαδήποτε διαβίβαση γίνεται με δική σας ευθύνη. Μόλις λάβουμε τις πληροφορίες σας, θα χρησιμοποιήσουμε αυστηρές διαδικασίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας, για να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Τι συμβαίνει με τους συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες

Οι ιστοσελίδες μας και οι σελίδες σχετιζόμενων καταναλωτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media fan pages) ενδέχεται κατά καιρούς να περιέχουν συνδέσμους προς και από τους διαδικτυακούς τόπους των συνεργατών μας, των θυγατρικών μας και άλλων τρίτων μερών. Αν ακολουθήσετε έναν σύνδεσμο σε οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους, λάβετε υπόψη ότι αυτοί οι ιστότοποι έχουν τις δικές τους πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων και ότι δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για αυτές τις πολιτικές. Ελέγξτε αυτές τις πολιτικές, πριν υποβάλλετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα σε αυτούς τους ιστότοπους.

Τα δικαιώματά σας και η επικοινωνία μαζί μας

Ενημέρωση πληροφοριών

Θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες, για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ακριβή. Για να μας βοηθήσετε σ' αυτό, θα πρέπει να μας ενημερώσετε για οποιεσδήποτε αλλαγές στα προσωπικά δεδομένα, που μας δώσατε, επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία, που αναφέρονται στην ενότητα «Επικοινωνία» παρακάτω.

Τα δικαιώματά σας

Κατά τη διάρκεια των αλληλεπιδράσεών σας μαζί μας διατηρείτε το δικαίωμα να μας ζητήσετε:

 • την παροχή περισσότερων λεπτομερειών σχετικά με τον τρόπο χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων,
 • την παροχή ενός αντιγράφου των προσωπικών δεδομένων, που διατηρούμε για εσάς,
 • τη διόρθωση τυχόν ανακριβειών στα προσωπικά δεδομένα και τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών προσωπικών δεδομένων, που επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς,
 • τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων, που δεν έχουμε πλέον λόγο να επεξεργαστούμε, και
 • τον περιορισμό του τρόπου, με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, ενώ εξετάζουμε μια ερώτηση, που έχετε θέσει.

Επιπλέον, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα:

 • όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεση, να αποσύρετε τη συναίνεση.
 • να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα, που μας δώσατε και που εξακολουθούμε να διατηρούμε για εσάς, σε ένα τρίτο μέρος ηλεκτρονικά,
 • να αντιταχθείτε σε οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, που επεξεργαζόμαστε για λόγους έννομου ή δημοσίου συμφέροντος, εκτός αν οι λόγοι μας για την υποκείμενη επεξεργασία υπερβαίνουν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, και
 • να αντιταχθείτε στο άμεσο μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε κατάρτισης προφίλ για τέτοιους σκοπούς) ανά πάσα στιγμή.

Αυτά τα δικαιώματα υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος (π.χ. πρόληψη ή διαπίστωση εγκληματικών πράξεων) και για λόγους οι οποίοι ειδικότερα εισάγονται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας επικοινωνώντας μαζί μας με χρήση των στοιχείων επικοινωνίας που αναφέρονται στην ενότητα «Επικοινωνία» παρακάτω.

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή από την απάντησή μας σε οποιαδήποτε άσκηση αυτών των δικαιωμάτων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Επικοινωνία

Οι ερωτήσεις, τα σχόλια και τα αιτήματα σχετικά με αυτήν την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι ευπρόσδεκτα και θα πρέπει να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info.gr@bausch.com.

Ενημερώσεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Οποιεσδήποτε αλλαγές, στις οποίες ενδέχεται να προβούμε αναφορικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα αναρτηθούν σε αυτήν τη σελίδα και, όπου χρειάζεται, θα σας κοινοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Παρακαλείστε να ελέγχετε συχνά για τυχόν ενημερώσεις ή αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενημερώθηκε τελευταία φορά τον Μάρτιο του 2024.